دلکم

جونت و فدا نکن ای دل دیوونه من

بی وفا ازآب دراومد دل بی خونه من

اون دیگه تورو نمی خواد بکشش توی دلت

به خدا به فکر تو نیست مگه اون نگفت بهت

خوردی رو دست دلکم گریه نکن گریه نکن

به کسایی مثل اون تکیه نکن تکیه نکن؟

https://www.academytaraneh.com/4555کپی شد!
905
۸