دلگیرم

کجای راهو کج رفتم، کجای خونه دلگیره

چی شد چشمات کجارفتن که ازحرف دلم سیره

بیا اینجا تماشاکن دلم محتاج تسکینه

دلت رو دست کی دادی که اشکام نمی بینه

من وتو روزگاری خوش از این دنیا رها بودیم

توهم مجنون این قصه ازاین غصه جدا بودیم

از این دنیا منو روندی از عشق وعاشقیت خوندی

ولی حالا بگوحوبم کجای قصه جاموندی

کی بود قلب تورودزدید منودیونه کرد آسون؟

آهای سارق خریدارم بیا این عشق وبرگردون

تورد میشی از این قصه همآغوش همین دردم

چه تقدیری! نمیدونم کجای راهوبد کردم

از این چشمات ازاین حرفاتچه دلگیرم چه دلگیرم

ولی ناز نگاهات همین تفسیر چشمات به فال نیک میگیرم

https://www.academytaraneh.com/43957کپی شد!
1371
۵۰