دریا

دریا دوباره ساکت و ارومه

ساحل پر از سخاوت گوش ماهی

فکرت منو ، رو ماسه ها لم داده

فکرت منو ، چه قد دیونه میشم گاهی

مث تن تو ماسه ها تب دارن

مث تن تو حسمو میفهمن

اینجا هوا به بوی تو اغشتس

حتی خزر به بوی تو شاماهی

از بس فقط به فکر تو چرخیدم

تو چشم دریا عکس تو افتاده

لبخد ته که دریا رو موجونده

هه! با همون قشنگی و کوتاهی

دریا پر از شکوهه ولی بی تو

تکرار موج و ماسه و شور ابه

یک طرح نیمه کاره نامفهوم

رو برگه های باطله کاهی

اما یه جوری قاپمو دزدیده

انگار تویی که زل زدی تو چشمام

هی بروبر نگاهمو میبازم

به اون چشای روشن روباهی

این یعنی باز دلم تو رو دلتنگه

احساس پا گرفتمو باور کن

از جیک جیک قناری های عاشق

تا بغبغوی کفترای چاهی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: