خدا حافظی

برو دیگه دیرت شده ، دل و دادم به یه کسی
گریت نداره فایده ای ، مهمونِ این دلواپســـی

دیگه گذشت آب از سرم ، نق نزنی به هر کجا
همیشه در ذهنِ منِ ، زخمایِ اون سرو صــــدا

به من نگو دوست دارم ، این دل فدایِ تو شده
دنبال هرچه بد دلی ، مگه وفایِ تو شـــــــده ؟

برو دیگه دیرت شده ، مهری ندارم توو تنــم
از روزی که جدا شدیم ، دردت پوشیدِ بدنم

برو خدا به همراهت ، نگو پشیمون شدی باز
تویِ دلم جا نداری ، از قافله جا مونــدی باز
برو دیگه دیرت نشه ، حرفای آخـر و زدم
نمیشه باورت کنم ، مکر دلت رو بلـــــدم

خدا حافظ برو دیگه ، درد جدایی رو بکــش
توو اون روزایِ شادی تو ، آهِ گناهم رو بچش

جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۱۹/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4085کپی شد!
686
۱۵