اگه می موندی

قاب خالی روی دیوار
میگه نیستی میگه نیستی
همنفس بودی یه روزی
دیگه نیستی دیگه نیستی

دیگه نیستی که بگیرم
تو بغل بهانه هاتو
بکشم دست لای موهات
بخرم ناز چشاتو

اگه می موندی تو دستام پابه پای من می سوختی

همه ی بهانه هاتو به یه گریه می فروختی

رفتی غصه هات تموم شد
تو دیگه برنمی گردی
وقتی من بهت رسیدم
تو خداحافظی کردی

من رسیدم به یه دیوار
توگذشتی از تن من
این دیگه آخر راهه
منو بشکن منو بشکن

اگه می موندی تو دستام پابه پای من می سوختی
همه ی بهانه هاتو به یه گریه می فروختی

ارمیا برزین

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3823کپی شد!
1239
۴۴