مداد رنگی

جعبه مداد رنگی من چندتا مداد رنگی توش!؟
هرچی روکاغذمیکشم
باز تیره گی زیاده توش ! آبیش شده خاکستری ،
اسمی فقط مونده ازش!
خورشید زرد خوشگلش
قایم شده پشت یه کوه!؟
قرمزش خشگیده تو دل،
مثل کسی! مونده توگِل!
سبزارو زرد کرده پائیز
همه شدن برگای ریز میگن سفید رنگ نداره !؟
باهیچکسی کارنداره!
اماچرا برف که میاد
همه جا رو پُر میکنه؟
پیش خودم فکرمیکنم
سیاه که ازهمه سَره
ازهمه رنگا میبره!؟
نگاه به موهام میکنم
خیره توآئینه میمونم!!!
میفهمم کی زرنگتره؟
ازهمه رنگا میبره؟!

https://www.academytaraneh.com/3799کپی شد!
643
۸