شب

من از خودم غریبه تر ، این سایه ها تکراریه
عادت شده دل دادنم ، دلم کجاست؟ … فراریه

نـگاه تو تُو چشم من ، شبی پُــر از حادثه ها
تـمام من در گیرِ تو ، من و تـو و خاطره ها

بــوسه ی تـو دیوونگی ، عطر تنت شده بهار
دلـتنگم از دلـتنگی یام ، آغوش تو میشه قرار

 

….

 

 

https://www.academytaraneh.com/3363کپی شد!
990
۱۱