دیگه بر نمی گردی

صدای ِ نم نم بارون                پشتِ شیشه ، تو خیابون

قابِ عکس ِ روی طاقچه             گل ِ خشکِ توی باغچه

همه می گن که دیگه بر نمی گردی

نمی دونی که با قلب ِ من چه کردی!

یه سکوتِ بی تهایت               که واسم شده یه عادت

تلخی ِ نگاهِ خونه                     اشکای ِ گلای ِ پونه

همه می گن که دیکه بر نمی گردی

نمی دونی که با قلب ِ من چه کردی!

غم تو چشمای ترانه             اون وداع ِ عاشقانه

سردی ِ دست ِ ستاره           بغض ِ سرد ِ ابرِ پاره

همه می گن که دیگه بر نمی گردی

نمی دونی که با قلب ِ من چه کردی!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/32637کپی شد!
1197
۳۰