نفرینی

خوشی به تو نیومده اینو نفهمیدی دلم!؟
هیشکی تورو نمیبینه به چه زبون باید بگم؟!
مردم دنیا همه خوب!!اما تو نفرینی و بد!
هیشکی واسه شکستنه،طلسم تو فکری نکرد!
دلم!خوشی رو بیخیال!روزی ِ تو فقط غمه!
بپوس تو پیله ی خودت،این همه غم بازم کمه؟!
تا کی می خوای جون بکــَنی،بیا بزن تیره خلاص!
این آخرین ترانه ی یه مرد ِ کور ِ بی صداس!
بگیر بخواب راحت و تخت!که دنیا جای تو نبود!
همینطوری ضجه بزن !که نیمه ایی باهات نموند!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3246کپی شد!
874
۱۲