دلگیرم از ماندن

 

به..نام..خدا..

دلگیرم از ماندن در این عــــالـــــــــم

 

از این شبــای ســـــــــرد و پر مــــاتم

 

از آرزوهایی که  شـــــد بــــــــــــر باد

 

از لحـــظه های پر غم وبـــــــــــــیداد

 

از این سفر در کوره گــــــــاه عـــشق

 

از لحظه های ســــــــرد و و آه عشق

 

ایمــــــان من در کوچــــــه ها گم شد

 

احســـاس من تردید مــــــــــــردم شد

 

دیگر سجود عشق مــــــــــــن مُرده

 

افکار تو هوش از ســـــــــــــرم برده

 

بیزارم از احســــــــــاس تو ای جان

 

از این غروب ســـــــــرد و بی ایمان

 

نابودیم در آینـــــــــــــــــــه پیداست

 

این قلب من آشفته و شیــــــــــداست

 

در کودتای شب ببین خســـــــــــــتم

 

آسود گیها رفته از دستــــــــــــــــــم

 

حسرت کمین راه من گشـــــــــــــــته

 

دنیا اسرتگاه من گشتــــــــــــــــــــــه

 

پایان راهم را ببـــــــــــــــین   امشب

  در بندعشقم ،خســــــــــــته و پر تب

ترانه ازرشاد عقیلی

خرداد۱۳۹۱

www.reshadaghili.blogfa.com

 

https://www.academytaraneh.com/3161کپی شد!
1163
۲۵