شوکه

شوکه

من می گفتم که تو شاید

به این عشقم قانع میشی

بی خبر ازاینکه واسه

عشقمون یه مانع میشی

من امید داشتم که روزی

میرسم به دلخوشی هام

دیگه تغییری نمیده

هیچی رو گفتن حرفام

اعتقاد داشتی که از توو

فکر و ذکرم میره یادت

حتی فکر نکردی شاید

بشکنم با اعتقادت

شوکه ام از کارقلبت

حال این دلم وخیمه

لب رولب دوختم یه گوشه

این نشون از بی کسیمه

خیلی محبوبی تو قلبم

توی تک تک دقایق

خیلی زود دیر شد و اما

باز میخوامت مثه سابق

https://www.academytaraneh.com/31402کپی شد!
1048
۱۴