من و دریاب

توی دریای آغوشـــــــــــــــت 

می خوام که غرق شم هر دم

همه دنیا بشه ساحـــــــــــــــل

به ساحل بر نمـــــــــی گردم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: