احساس با تو بودن

خیابون نگاه ما…… به هم دیگه نظر کرده

تو چشمامون یه احساسی …مسیر مارو پر کرده ….

…یه حسه مشتر ک داریم ….دوست دارم… دوسم داری

مادستامو ن تو دست هم ….چقدر این حس و دوست داری !؟

تو چشمات خیر میمونم …یه جزر نافذی داره

تو شعر من یه معنا باش …خدا خیلی دوسم داره

تو مد من یه معنا شو … بدون پیشت تو میمونم

تموم لحظه پی در پی …بدون قدرت و میدونم

…از این که مال من میشی از این که هستی خوش حالم

تو محکوم به دلم میشی ….به این قانونا می بالم .

پر از احساس شعر میشم ..میون واژه های تو

نه کم میشم ..نه گم میشم ..کنار خوبی های تو

******
کنارم باش ..که ارومم …
بدون که پاک و معصومم
برای از تو باز گفتن
بدون آماده می مونم
برای از توشعر گفتن
برات اواز میخونم

تقدیم …..به عشق زندگیم …:*.ع..داورنیا :*

سوگند انصاری

https://www.academytaraneh.com/21427کپی شد!
1600
۷۵