آهای خدای آسمون

به..نام..خدا..

دیشب رو گلدون بهار

نرگسو دیدم بی قرار

قناریا ساکت و سرد

بلبل خونه پُر ز درد

یاس تو باغچه زرد و پیر

قلبمو دیدم چه اسیر

ساحل و دریا پُر زغم

وجود من غرق ستم

کوچه ها پر گرد و غبار

دربه دری هوار هوار

ازآسمون غم می بارید

شادی و عشق کم می بارید

گفتم خدای مهربون

غـم بسه، شادی برسون

سالهاست منم اسیر و زار

در غم عشقــــو انتظار

راه داره غصه ها بسه

پَ شادیا کی میرسه

منو دیگه نکن اسیر

فاز غمو ازم بگیر

به جاش بگو شادی بیاد

غصه ها رو بده به باد

به رؤیاهام صفا بده

به یارمن وفا بده

آهای خدای آسمون

منو به عشقم  برسون

نوشته رشاد

۱۶اریبهشت۹۱

www.reshadaghili.blogfaa.com

https://www.academytaraneh.com/2122کپی شد!
823
۱۳