خیال زیبا

توی خیــالات خودم، تو رو تــجسم می کنم

پیش خودم می بینمت، بازم تبسم می کنم

بودنت رو کنار من، جشن می گیرم هربار

با تـو پـاییـز دلـم، می گـیره باز رنــگ بهار

توی خیـــــالات دلــــم، با تو پــــــرواز می کنم

اما تو نیستی وقتی، چشامو من باز می کنم

میرم تو حس واقعی، خیالاتم کنار میره

رفـتنـتو یادم مـیاد، دل من باز می گیره

باز به خودم میگم که، تو بر میگردی اینجا

هر روزمــو سر می کنم، با این دروغ زیبـا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: