بیا با من باش

تَه ِ این جاده جداییست
بیا بامن باش

آخر قصه رهاییست
بیا بامن باش

تنـتو زخمی پاییز نکن
نَفَس ِ  باد بهارییست
بیا با من باش

دل از عرش بکندی ، وصله بر فرش زدی
آدم از سیب فرارییست
بیا با من باش

مثل یک رود از این باغ گذشتی ، باری
هق هق ، آواز ِ قنارییست
بیا با من باش

نَفَس ِ عشق از این خونه گرفتی ، رفتی
خونه از عشق ِتو خالییست
بیا با من باش

ابر باران به چشمانِ سیاهت دادی
حیف از این اشک که جارییست
بیا با من باش

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15152کپی شد!
1322
۲۵