امشب چه نزدیکم به تو

تــــوی سکــوت هر شبـــم نجــوای تو افسـون گره
بـــا یـــاد تو تـــاریــک شـــب از روز هم روشـــن تره
 
از تـــو به تـــوی شعر مـــن اسم تو غوغـا می کنه
چشـــمــای تو هر واژه ی این شعرو دریــا می کنه
 
صـد بــــار زخـــمم مــی زنـــی تا بلکه بیزارم کنی
مـــن غـــرق رویـــای توام بــــاید که بـــیدارم کنی
 
امشب چه دورم از خودم احســاس غم دارم به تو
امــا میـــون این همه امشـــب چـه نزدیـــکم به تو
 
بـــا هر ترانـــه بغضمو تو ســـینه پنهــون مـی کنم
امشب تو رو جای غزل شب گریه مهمون می کنم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: