تنهابزارم

تنها بزارم

تنها بزارم

 

تو و منو رویامون
تو و منو عکسامون
تو و منو خاطره هام
برو بزار تنهامون

یه دل شکسته یه مرد خسته
یه زخم بزرگه به دل نشسته

برو که این اتیش نمیشه خاموش
برو دیگه یادم تورا فراموش

دیگه برو تنهایی
برو برو هرجایی
برو دیگه بیشترازاین
بارنیاری رسوایی

بروشب بلندو____ قلندربیدار
برو بمونه____ به قیامت دیدار
تنهابزاراین___ منو تنِ خستم
تنهابزارم__ باقلب شکستم

 

عادله محلاتی

https://www.academytaraneh.com/114901کپی شد!
431
۲
۱