به جز رفتن

به جز رفتن

کنارت بودم اونروزا که میخواستی کسی باشه یه عاشق از تهه دنیا واسه قلب تو پیداشه به حدی عاشقی کردم که بی عشقی رو یادم نیست تو حرفات مثل اونی که بهش قلبمو دادم نیست شدم یه روحه بی چاره که هرشب با تو بیداره نه میمیره نه میخوابه نه تو دنیا کسی داره چشاتو بستی و گفتی تنفر داری از این من به چیزی فکر نمیکردی به جز رفتن، به جز رفتن تو دنیات ردی از من نیست ولی تو کل دنیامی چی میتونم بگم وقتی تو توی کل حرفامی تو رویامی نفس میکشم و هستم از این بودن پشیمونم کجا رفتی که دور از تو نه تونستم نه میتونم چه داغونم شدم یه روحه بی چاره که هرشب با تو بیداره نه میمیره نه میخوابه نه تو دنیا کسی داره چشاتو بستی و گفتی تنفر داری از این من به چیزی فکر نمیکردی به جز رفتن، به جز رفتن

کنارت بودم اونروزا
که میخواستی کسی باشه
یه عاشق از تهه دنیا
واسه قلب تو پیداشه

به حدی عاشقی کردم
که بی عشقی رو یادم نیست
تو حرفات مثل اونی که
بهش قلبمو دادم نیست

شدم یه روحه بی چاره
که هرشب با تو بیداره
نه میمیره نه میخوابه
نه تو دنیا کسی داره

چشاتو بستی و گفتی
تنفر داری از این من
به چیزی فکر نمیکردی
به جز رفتن، به جز رفتن

تو دنیات ردی از من نیست
ولی تو کل دنیامی
چی میتونم بگم وقتی
تو توی کل حرفامی
تو رویامی

نفس میکشم و هستم
از این بودن پشیمونم
کجا رفتی که دور از تو
نه تونستم نه میتونم
چه داغونم

شدم یه روحه بی چاره
که هرشب با تو بیداره
نه میمیره نه میخوابه
نه تو دنیا کسی داره

چشاتو بستی و گفتی
تنفر داری از این من
به چیزی فکر نمیکردی
به جز رفتن، به جز رفتن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

102
۶