همخونه

دو روز دنیا ارزش حسرت نداره فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره بهش بگو که عکسش افتاده تو جامت تمام هستی تو اون چشم خماره

نام ترانه: همخونه
سراینده: نیما طباطبایی
بند:
نشستی منتظر چرا ای دل من
معجزه ای تو راه نیست
حرفتو راحت بزن عزیز من
عاشقی که گناه نیست
بذار بگن که عشقت اشتباهه
بگن که بخت عاشقا سیاهه
عشق اگه اشتباهه پس تو دنیا
قشنگ تر از این دیگه اشتباه نیست
قشنگ تر از این دیگه اشتباه نیست

ترجیع‌بند:
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
بهش بگو که عکسش افتاده تو جامت
تمام هستی تو اون چشم خماره
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
من که میدونم تو چه آتیشی میسوزی
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره

پل:
از لحظه ای که دیدیش اینجور پریشون شدی
تو پیچ و تاب موهاش گم شدی حیرون شدی
بهش بگو که عشقش مهمون قلبت شده
تا چشم وا کردی دیدی اسیر مهمون شدی
تا چشم وا کردی دیدی اسیر مهمون شدی

بند:
نشستی منتظر چرا ای دل من
معجزه ای تو راه نیست
حرفتو راحت بزن عزیز من
عاشقی که گناه نیست
بذار بگن که عشقت اشتباهه
بگن که بخت عاشقا سیاهه
عشق اگه اشتباهه پس تو دنیا
قشنگ تر از این دیگه اشتباه نیست
قشنگ تر از این دیگه اشتباه نیست

ترجیع‌بند:
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
بهش بگو که عکسش افتاده تو جامت
تمام هستی تو اون چشم خماره
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
من که میدونم تو چه آتیشی میسوزی
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره

پل:
از لحظه ای که دیدیش اینجور پریشون شدی
زنگ صداش تو گوشت پیچید و حیرون شدی
حالا میخوای با عشقش یه عمری همخونه شی
برای خنده هاش لب، واسه ی غماش شونه شی
برای خنده هاش لب، واسه ی غماش شونه شی

ترجیع‌بند:
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
بهش بگو که عکسش افتاده تو جامت
تمام هستی تو اون چشم خماره
دو روز دنیا ارزش حسرت نداره
فرصت عاشقی که رفت برگشت نداره
من که میدونم تو چه آتیشی میسوزی
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره
بذار که بارون رو تن خسته ات بباره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

191
۲
۱