نامه

با قطره های اشکم مینویسم این نامه رو فقط میخوام بدونی که دوست دارم دیگه نرو رفتی از این جا خیلی زود قسمت ما اینجوری بود با اینکه هستی پیش اون دوست دارم ولی چه سود

با قطره های اشکم
مینویسم این نامه رو
فقط میخوام بدونی که
دوست دارم دیگه نرو
رفتی از این جا خیلی زود
قسمت ما اینجوری بود
با اینکه هستی پیش اون
دوست دارم ولی چه سود
قاصدک خبر رسون
سلام من رو برسون
بهش بگو دوسش دارم
قسم به هفت آسمون
منم همونی که واست
همه وجودش رو میداد
اما نفمیدی چقدر
دلم برات بها میداد
کاش میرسیدی نامه برم
تا اونن میدونست عشقمو
شاید که ترکم نمی کرد
شاید تموم میکرد غمو
قاصدک خبر رسون
سلام من رو برسون
بهش بگو دوسش دارم
قسم به هفت آسمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

105
۱