دریای سیاه

دریای سیاه

دریای سیاه

تقویمو مرور کردم
یه فصل دیگست چشمات
شروع میشه سالم با
دست بردن تو موهات
وقتی که همه دنیام
موهای فرت میشه
وقتی که یه پروانه
سنجاق سرت میشه
چند لحظه توقف کن
با این همه زیبایی
ادم تو مسیر توست
قطعا که تو حوائی
یه ساعته خیرم به
مجموعه ی زیبایی
تو منطومه ی موهاتم
دریای سیاه داری
یه لحظه پیانو هست
یه لحظه پیانو نیست
هیهات که پیش تو
دیوونگی معمولیست
به وسعت لبخندت
صد باغ نیشکر داری
من هم که خریدارم
خوبه که تبر داری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: