مجالی نیست

رفتی برو ازدوریت دیگر ملالی نیست

رفتی برو ازدوریت دیگر ملالی نیست

حتی بمیرم ازغمت اصلا خیالی نیست

میخواستم ازتو بپرسم دوستش داری؟

دیدم که با او خوش تری جای سوالی نیست

آیینه های روبه رویم تیره وتاراست

درمن کسی غیراز زن روبه زوالی نیست

دنبال بختم کافه هارا یک به یک گشتم

اسب سفید بخت من درهیچ فالی نیست

میخواهم ازاول بسازم خانه ی دل را

افسوس دیراست وبرای من مجالی نیست

#منیژه_باقری_رویا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/113329کپی شد!
465
۲