Sleep

خواب

در بیابان آسمان تیره ..
کمی روشن کمی خیره ..
از دور دست واهمه دارم ..
از ترس تنهایی بیزارم ..

در خواب رفتم و میدانم ..
خوابم و در خواب میمانم ..
چه شود آخر این قصه ..
من و فکر من و غصه ..

داد و فریاد شد سرازیر از من ..
در این خواب هم تنهایی بود قسمتم ..
راه میرفتم و میماندم ..
سقوط آخر سکوته فریادم ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112956کپی شد!
475
۱
۲