عشق است احساسم

دوباره! هوای بی هوای تو نمیدانم که میدانی؟؟

دوباره! هوای بی هوای تو  نمیدانم که میدانی؟

خرامان میروی زیبای من اما نمیدانی

من از چشمان تو چشمان تو آواز میسازم

من از دنیای تو دنیای تو یک راز میسازم

بیا آواز من باشو بیا همراز من باشو

ببین عشق است احساسم عزیزم

بیا دلتنگ من باشو دمی آهنگ من باشو

ببین مست است ساز من عزیزم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: