سخت شد نبودنت

و چه آسان سخت شد نبودنت
بعد از آنکه
به اسم کوچکم صدا زدی مرا
تو خوب می دانی
تو را به اسم کوچکت می شناسم
به اسم کوچک دو چشمت!
که بر لبانم می رقصد
و نُت به نُت در گوشم نواخته می شود
خوب می دانی
جهان من
همان چند قدمی ست
که تو، من و کوچه هم مسیر می شویم
و ته مسیر…
لعنت به ته مسیر
که در چشمانم
ها می شوی به اسم کوچک باران، اشک
وقتی که سرم را دوباره بر نمی گردانم.

#مهدی_دمیزاده
کانال تلگرام اشعار:
@MehdiDamizadeh
@MehdiDamizadeh
اینستاگرام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

389