بانـوے فروردین

بانـوے فـروردین

وقتـی کـه دنیـا اومـدی انـگار

از آسمـون فـرشتـه ای کـم شـد

هـر چـی قشنگـی توی دنـیا بـود

تـوی وجـود تـو یـه جـا جـم شـد

حـس میکنـم وقتـی کـه میـ خنـدی

تـوو کـل دنـیا غصـه کـم میشـه

با دیدنـت هـی به خـودم میگـم

وقتـی خـدا دسـت بـه قلـم میشـه

قانـون جـذب تـوی نـگاهاتـه

انگـاری چشمـات دل ربـا داره

چنـ وقتـه کـه دوتـا خـدا دارم

خـودم جـدا دلـم جـدا داره

خـدای مـن تـورو بهـم داده

امـا خـودت خـدای ایـن قلبـی

ظـرافتـت بـه آسیـا امـا

چشمـات و لبهـات میگـن از غـربی

بـاتـو بهـار زیبـاتـرین فصلـه

بانـوی خیلـی خـاص فـروردیـن

انـگار محبتـ تـوی رگـهاتـه

خـانـوم با احـساس فـروردیــن

مـن مطمئنـم اتفاقـی نـیس

اینکـه ازم ایـن جـوری دل بـردی

از چشـم مـن خـودت رو مـی دیدی

مـی دیدی حـق چـن تارو خـوردی

زیـبایی تـو بهتـرین سـوژه س

هـم واسـه شعـر هـم واسـه نقاشـی

حتـی واسـه مجسمـه سـازم

تـو بهتـرین مجسمـه ش باشـی

چنـ قـرن بایـد بگـذره انـگاار

تـا کـه یکـی مثـل تـو پـیداشـه

با مـن خـدا هـم همـ عقیـده س کـه

حیفـه فقـط از تو یکـی باشـه

حـس میکنـم لحظـه خـلق تـو

واسـه خـودش حـسابـی دس میـزد

جـوری کـه قلبـم تـا تـورو دیـدم

هـر کـی بهـ غیـر از تـورو پس میـزد   #مهـدی_شفیعـی  #بانـوی_فروردیـن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110989کپی شد!
314
۱