"سال نو مبارک"

عیدانه

وقتشه که هوای خونه رو بهاری کنیم...

غـصـه دیگـه بسه پاشـو، باید یه کاری کنیـم
وقـتـشـه کـه هـوای خـونـه رو بـهـاری کـنیـم

وقـتـشـه کـه تـازه بـشـیـم، لباس نو تن کنیـم
چـراغ سبـز خـنـده رو دوباره روشـن کـنـیــم

دس روی دس نذارپاشو حیاطو آب‌پاشی کن
تـو قـابِ ایـن پـنـجـره‌هـا بـهـارو نـقـاشـی کن

قـهـروبـذارکـنـار بـیـا تـا کـه هـنـوز جـوونـیـم
دسـتِ هـمـو بگیـریمـو باهـم دیگـه بخونیـــم:

بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهــــاره
فــصــلِ بـه هـم رســیــدن دلای بـی‌قـــــــراره

بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهـــار بهــــاره
قـدم زدن تـو ایـن هوا آخ که چـه کـیـفـی داره
……………

“سپیده سعادت”

چهارشنبه۱‌فروردین۱۳۹۷

از این نویسنده بیشتر بخوانید: