* عشقِ امروز *

به ما دل بستن از اول نیومد

به تو، دلبستگی یک اشتبا بود

نباید راهمون بیراهه می رفت

آخه این راه ، از اول ، جدا بود

همه گفتن بهم، که دست بردار

منم خندیدم و گفتم نمی شه !
حالا ،می بینم اونی که دوسم داش

یکی دیگه ، تمومِ زندگیشه !
عجب قلبِ خیانتکاری ای عشق

عجب چشمای معصومِ دروغی !
همیشه حرف لیلا بود و مجنون

عجب لیلا و مجنونِ شلوغی ! …
یکی می گفت تو رو دیده پری روز

منم با خنده می گفتم دروغه !
تو امروز اومدی گفتی که می ری

حالا چشمات تو چشمام بی فروغه !
عجب لیلا و مجنونِ شلوغی

عجب چشمای معصومِ دروغی …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: