کوره ی آدم پزی…

بُرجامونو روی تو ساختیمو
رو دست کوچیکت حساب کردیم
رویای معصومانتو هر شب
کُشتیمو رو سرت خراب کردیم

هر روز سگ دو میزنی اما
انگار تو رُ هیشکی نمیبینه
تف به جهان بی پدر مادر!
معنی ِ برده داری جز اینه؟

هرکی بهت رسید / زل زد توو چشمتو
راشو کشیدو رفت
دست عدالتم / توو سُفرتون گذاش
آجر به جای نفت!

قطع امیدت کردیم از فردا
هی تنگ تر کردیم دنیاتو
کودک کشی که کار سختی نیس
ازت گرفتیم بچگی هاتو

هر روز شکل تو عوض میشه
توو کوره ها هی پخته تر میشی
از بس رو دوشت بار غم داری
توو بچگی هاتم پدر میشی!

https://www.academytaraneh.com/105456کپی شد!
299
۱