عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد…

عشق را
کنار تیرک راه بند
تازیانه می زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد…
روزگار غریبی است نازنین…
آنکه بر در می کوبد شباهنگام
به کشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد… شاملو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی