سنگ و برکه

صد سنگِ به شیشه ی دلم افکنده /

زان ها همه یک به برکه ام افکنده /

 

هر سنگ تو ، جام نقره ؛ صد آیینه /

یک موجِ به سویِ ساحلم ، آدینه /
#فرزاد_جهانبانی
۲۶خردادماه۱۳۹۵

https://www.academytaraneh.com/103037کپی شد!
889
۱