خوابم می آد

چشم سرحال و مغز خواب آلود ؛/
می روم نصفه نیمه در هپروت/
وای ! اگر که نشینم این لحظه/
پشت فرمان ، رَوَم به سویِ سقوط//

کاش تنها خودم کنم نابود ؛/
سرنشینان بی گناهم زود/
با دو ماشین پیش و پس را هم/
می کنم بدرقه سویِ ملکوت//

#فرزاد_جهانبانی
۵اردیبهشت ماه ۹۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

475
۲
۳