مرد ِ شکسته

بازم نگاهــــــــــــــــــم خيره به ساعت
بازم مـــــــــــــــــنو اين بغض وامونده
در وا شـــــــــــــــــــدو غم اومده پيشم
بازم همــــــــــــــــــون مهمون ناخونده

لعنت به دنيايي كــــــــــــــــه بعد از تو
هــــــــــــــــــــر ثانيه ش قد يه تاريخه
نيســـــــــــــــتي و بي تو ديگه روزامم
عين شـــــــــــــــــــبام بي نورو تاريكه

لعنت به ايـــــن تيك تاك روو اعصاب
به مـــــــــن به تو كه ما نشد هيچ وقت
بازم تجــــــــــــــــــــــــاوزهاي تنهايي
به مــــــــردي كه افتاده روو اين تخت

لعـــــــــــنت به اين شبهايي كه نيستي
وقتي هــــــــــــــــــــواي دستتو كردم
نيســـــــــــتي و بي تو لحظه ها سرده
كاشـــــــــــــكي به آغوش تو برگردم

لعنت به هـــــــــــر چي كه منو بازم
ياد تــــــــــــــــــــو و دلتنگي ميندازه
خســـــــــــــتم ازين قلبي كه با يادت
ميســــــــــــوزه و هيچ وقت نميسازه

بي تو اســـــــــــــــيرم تووي دستاي
كابوس وحشـــــــــــــــــتناك بيداري
با هـــــــــــر تپش دق ميكنم توو اين
شــــــــــــبهاي مرگبار ِ خود آزاري
……………………………………………
با تشكر از برادر عزيزم آقاي مسعود وزيري

۹۴۱
۲۴