بارون (کودکانه)

walk-under-umbrella-illustration-girl-walks-summer-rain-illustration-done-cartoon-style-separate-49023998

بارون

تالاپ و تولوپ نم نم

بارون میاد کم کم

می باره دونه دونه

رو پشت بوم خونه

از ابرای آسمون

بارون میاد واسمون

که ده و آباد کنه

آدما رو شاد کنه

صحرا پ از گل بشه

سوسن و سنبل بشه

باغ لبش خندون بشه

میوه فراوون بشه

بشه رودخونه پرآب

بسازه باز یه تالاب

ماهی و قاز و لک لک

همراه بچه اردک

بازی کنن دوباره

بارون شادی میاره

۶۹۰
۲
۱