سوتِ قطار

ما رُ جدا كردن / ريلايي از آهن / توي سرم سوته / از آخرين رفتن
رو شيشه‌ي كوپه / چشمات مي‌چسبه / بُهتِ نگاه تو / سرتاسرش نصبه
وزن قطار امروز / بدجوري سنگينه / روياي بعد از تو / با دود تزئينه
پُر مي‌شه پلكام از / بغضي كه رم كرده
سَر مي‌ره اشكام از / چشمِ ورم كرده
يك در ميون نبضم / در حال كوبيدن / مي‌گي خداحافظ / خم مي‌شه روحِ من!
پُشتم به خطِّ سرخ / با عينك تيره / همراهِ را آهن / ايسگاه هم مي‌ره!
بعد از تو قلب من / سرتاسرش حجله‌س! / كلاً نفس تنگه / توو اين هوايِ پَس
پُر مي‌شه پلكام از / بغضي كه رم كرده
سَر مي‌ره اشكام از / چشمِ ورم كرده
افكار من ناجور / روي لبم سيگار / پامو فلج كرده / احساس لاكردار
حال و هوام ابره / دود و دمم قاطيش / بي شعله مي‌سوزم / بي شعله‌ي آتيش
ما رُ جدا كردن / ريلايي از آهن / روي لبم سوته / از آخرين رفتن…

۴۲۳
۳
۲