بلیط یه طرفه

توي قطارِ صبح زود / مسافراي نيمه خواب
خميازه‌هاي واگنو! / ثانيه‌هاي اضطراب!

خفه مي‌شن چشماي من / پشت يه عينكِ سياه!
لب تَر كُنو چيزي بگو / توي سكوتِ ايستگاه!

اين جاده‌ي آهنيو / بايد چه جوري طي كنم؟
بارون مي‌گيره بي‌صدا / كوپَه رُ به خواب مي‌زنم!

لبخندِ تو توو كيفَمه! / دارم صداتو مي‌شْنَوم!
سردرد و دردِ سَرزده / سوت مي‌كِشه توي سرم!

نمي‌شه اين مسيرو رفت / هواي اين كوپه خَفَس
نمي‌شه برگشت از مسير/ بليط من يه طرفَس!

توي قطارِ نيمه شب / مسافراي غرق خواب
ريلي كه بي تو بَرنگشت / از ساعتاي التهاب!

۵۲۲
۴
۳