ترس

نه اينكه من عوض شدم
نه كه شلوغ باشه سرم
نه نيست دلم گير كسى
فقط نميشه باورم
سايه ى يك ترس عجيب
هميشه پشت سرمه
من بى گناهم بخدا
تجربه مثله ورمه
كناره ترس و استرس
ميون خنده هامه غم
شانس داشتم من اصن
به دنيا نمى اومدم
همه عاشقو همه خوشبخت
سوارو من پياده
تنها و تنها خداست
كه خيلى اينجا زياده
اگه با خودم كنار بيام 
از همه كنار ميكشم
ميزنم كنار جاده و 
سى بار سيگار ميكشم
۵۲۴
۲
۱