فوق العاده

زمین میخورم تا که آروم بگیرم
تا چشمای نازت رو بازم ببینم
زمین خوردنا بال پرواز عشقه
زمین میخورم با تو دنیا بهشته
برا زندگی با تو بودن اومیده
تو شادی انرژی، تو غم ها شریکه
چشات توی دنیای من فوق العادس
فقط عشق مهم بقیه بهانس

از این نویسنده بیشتر بخوانید: