…قالی عشق…

قالی نفیس عشقو
میبافم با تار جونم
میندازم به زیر پاهات
تا بمونی و بمونم

یه رج از بی کسی هامو،
یه رج از درد زمونه،
یه رج از باختن قلبت،
به من بی آشیونه،

میزنم به دار قالی
با دو انگشت نحیفم
خوب میدونی پیش عشقت
شکننده و ضعیفم!

جا ترنج و گل قالی
نقش چشماتو میبافم
یا یه نقشی از خودم که
به دور تو،توو طوافم

یادگاری میشه از ما
از این احساس و جوونی
گم میشیم تو دشت قالی
تا خدا میریم،میدونی!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: