شب بارونی

یه شب بارونی / توخیابون
من تنها/زیربارون
یه حس تازه/زیر ناودون
انگاری زیردرختای/خشکیده ام
پامیزارم /روی برگای زرد
خش خش برگا /یه حس تازه میدن
زیر بارون /فکر های کوتاه
نم بارون /تو خیابون
پیچیده /عطر زمستون
داره یادم میاره /خاطرهارو
ولی تونیستی و/تنها می مونم
تو خاطرهامون
تونگفته بودی /داری میری _منو تنها میزاری
توکه می دونی/بی تو نمی تونم
چرا رفتی تواین شبای بارونی /منو تنها گزاشتی……….
{امین دریائی}

https://www.academytaraneh.com/76810کپی شد!
891
۱۹