تو منو میشناسی

تومنو میشناسی
که رو حرفم هستم
از تموم دنیا
از همه چیش خستم

نه تنم میلرزه
نه دلم تنگ میشه
هرچقد رد میشه
دل من سنگ میشه

اسممو تو قلبت
اگه میشه جاکن
آسمون آبی نیس
توروو شیشه هاکن

دستمو روکردم
من چقد دیوونم
همه دنیا آشوب
ولی من میزونم

تو منو میشناسی
منو که همراتم
سخت نگیر دنیا رو
هم دم فرداتم

https://www.academytaraneh.com/76003کپی شد!
815
۳۵