تو مرد نیستی

واسه اینکه ازم رد شی رو به روم داری وامیستی
نمی فهمی واسم سخته نمی فهمی تومردنیستی

برای حال و روزایی که وقتی نیستی من دارم
برای قلب داغونم می گفتی کم نمی ذارم

دلم فهمیده بود اینجا ته خط واسه روزامه
شبای بی کسی حالا به فکر آرزوهامه

تو می ری خیلی معلومه توخیلی وقته دل کندی
عذابم میده اون لحظه که وقتی میری می خندی

تو دستام دست تو خالی تو فکرت فکر من خالی
به چی وابسته شم آخه به چه ذوقی باچه حالی

تو درس عاشقی صفری تو دل کندن ازم بیستی
سر مردونگیم باختم نمی فهمی تومردنیستی

https://www.academytaraneh.com/75421کپی شد!
1241
۴۱