خداحافظ

شایددیگه نبینمت
امامیگم تابدونی
میخوای بری برو ولی
توسینه ی من می مونی

هرجاباشی من باتوام
تاوقتی قلبم می زنه
یادت باشه هرجا میری
احساس تومال منه

بزاربااشک نگات کنم
شایدنگاه اخره
شایدیه روزیه جای دور
ازمن نگاهت بگذره

نگاه بکن به اشک من
به اخرین بوسه ی سرد
به اولین غم که شکفت
توفصل بارون وتگرگ

نگاه بکن بشت سرت
ببین چه ساده می گذری
ازکسی که یه عمریه
گفته بودی دوستش داری

نبرس ازم که بعدتو
چه جورمیخوام سربکنم
چه جورمیشه رفتنتو
به سادگی باورکنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7430کپی شد!
772
۴