تف به رسمت روزگار

باز به حکم اره ها
جنگلا کویر شدن
توی باغ وحشیا
حیوونا اسیر شدن
پسرا فسیل غم
دخترا چه پیر شدن
سگ و گربه محترم
آدما حقیر شدن
نسل آدمای خوب
به بدی اجیر شدن
پشت توپ و تانک و تیر
ترسوها دلیر شدن
زیر گنج آسمون
آدما فقیر شدن
شیطوونا با خوردن
خون اونا سیر شدن
تف به رسمت روزگار
جنگلا کویر شدن
تف به رسمت روزگار
آدما حقیر شدن

https://www.academytaraneh.com/68863کپی شد!
1057
۱۷