تموم عیار

عکس ماهه روآبی جوری که توجذابی
کارمن شده واست لحظه لحظه بی تابی
لحظه لحظه بی تابی
دنیای بی تو سرده عشق تو دوای درده
چشمای تو یک دل نه صددل عاشقم کرده
صد دل عاشقم کرده

تویه تیکه ازبهشتی اسمتو رودلم نوشتی
توگل همیشه بهاری زیبای تموم عیاری(۲)

عطرخوش بارونی خودتم میدونی
حتی توی تابوتم توخاطرم میمونی
توخاطرم میمونی
کنج دل من جاته دستام که تو دستاته
دیگه هیچی نمیخوام این بهترین لحظاته
این بهترین لحظاته

تویه تیکه ازبهشتی اسمتورودلم نوشتی
توگل همیشه بهاری زیبای تموم عیاری(۲)

۴۲