مهر تأیید-با صدای پرهام ابراهیمی

من از دست رفتم و قلبت هنوز اینو نفهمیده

نفهمیده دلم آروم کنارش داره جون میده

می پرسم از خودم دائم،چرا این قصه معکوسه؟

کنارت هستم و قلبم داره تنهایی می پوسه

باید باور کنم تنهام،سکوتت مهر تاییده

سکوتت مرگ این عشق و چه بی پرده نشون میده

تظاهر میکنی گاهی که دوستم داری اجباری

همینم خوبه که می خوای منو دلخوش نگه داری

ولی من دیگه فهمیدم لبات مصنوعی می خندن

چشاتم خیلی وقت میشه دیگه از دیدنم خستن

نمیخوام بودنت با من یه درد تلخ و مزمن شه

نمیخوام لمس خوشبختی تو دنیات غیرممکن شه

ازم بگذر نزار اسمم با ذکر غم مساوی شه

تموم کن قصه ای رو که همیشه گریه راوی شه

بـرو امـا بـدون دنـیـا مـیـگـن دار مـکـافـاتـه

بـدون اشـکـای امـروزم آتـیـش داغ فـرداته

مهر تأیید

 

https://www.academytaraneh.com/986کپی شد!
2600
۱۱۹