تنهایی گریه کن

تنهایی گریه کــن گلم
دنیای ایــــن روزا پسه
حبس نفس تــو سینهُ
نگاهی کــــه دلواپسه
سمت کدوم چراغ سبز
فـــــــــــریادِ آزادی زدیم
روی کدوم احساسمون
برچسب پــــولادی زدیم
کی گفته کفاره ی جهل
توفیق اجــبــــــاری شده
اسید و خون آبه ی اشک
رو صورتا جــــــــاری شده
زخم های روی قـــــلب تو
انگاری چسبیده به مــــن
میسوزم از افــــــکاری که
چسبیده بـــــه معنای زن
سمت کدوم چراغ ســـبز
فریادِ تــــــــــــکراری زدیم
مـــــــــا از کدوم آینده ایم
وقتی که درجا می زدیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: