یکی واسه یکی میمرد

یکی واسه یکی میمرد حتی واسش جون میسپرد
واسه به خواسته رسیدن نامه به کفتر میسپرد
اونو میخواست از دلو جون احساسی بود بودش جوون
انگار دلش رمیده بود اونو میخواست فقط همون
اون یکی اما بی وفا دور بودش از عشقو صفا
تره براش خورد نمی کرد میگفت خدا بده شفا
میگفت اونو من نمیخوام دیدنشم برام حرام
بگین دیگه سمتم نیاد گل نیاره حتی برام
بودن با اون برام کمه بودن باهاش تهش غمه
اصلا به هم نمیخوریم عاقبت بودن باهاش برام نمه
اون یکی دل شکسته شد وقتی که حرفاشو شنید
با یه دله شکسته اون دستی روی دلش کشید
گفتش که میکنم ولت تو که ندادی اون دلت
امیدوارم خوشبخت بشی هر کی که بود خوش به حالت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: