شال آبی

نقشای روی شــــال آبی تووُ
رج می زنم دنیایی از نــــــوری
من با خیالت عمری دل گرمم
وقتایی که خـیلــــی ازم دوری
باور ندارم میشه عــاشق شد
با عطــــر موهایی که افشونه
تنها ترین مــــرد ام که تنهایی
احساس دلتنگی رو می خونه
رو شـــال آبی رنگ احساست
عــــاشق ترین تحریری از بودن
من با تو فهمیدم که می تونم
مَــــردی بشم از باور یـــک زن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: